Nová stránka 1

Rejstříky a registry - Trương mục đăng ký cùng các dữ liệu

 • Adresy v České republice - Địa chỉ tại Séc- (Vyhledávání adres v obcích ČR - Tra cứu địa chỉ tại Séc).

 • ARES - Mục đích của trang www ARES - (của bộ tài chính Séc)  nhằm giúp bạn tra cứu các tập thông tin từ hệ thống dữ liệu thông tin sau khi các đối tượng kinh tế (công ty, cá thể) đã tiến hành đăng ký và được công khai hóa tại cơ quan nhà nước quản lý.

 • Databáze ochranných známek - Dữ liệu Nhãn mác, Bản quyền

 • Databáze patentů a užitných vzorů - Dữ liệu Bằng sáng chế và và các kiểu dáng sử dụng

 • Databáze průmyslových vzorů - Dữ liệu Bản quyền kiểu dáng công nghiệp

 • Evidence úpadců - Thống kê phá sản - (Informace Ministerstva spravedlnosti ČR - Thông tin Bộ tư pháp CH Séc).

 • Evidence znalců a tlumočníků - Danh sách phiên dịch và chuyên viên thẩm định (Informace Ministerstva spravedlnosti ČR - Thông tin Bộ tư pháp CH Séc).

 • Insolvenční rejstřík - Danh sách các công ty, cá thể mất khả năng thanh toán (đang bị phong tỏa)- (Informace Ministerstva spravedlnosti ČR - Thông tin Bộ tư pháp CH Séc).

 • Integrovaný registr znečišťování - Đăng ký các nguồn gây ô nhiễm riêng lẻ- (Informace Ministerstva životního prostředí - Thông tin Bộ môi trường).

 • Katastr nemovitostí - Trước bạ bất động sản - (Nahlížení do katastru nemovitostí. Truy cập vào trước bạ BĐS).

 • Obchodní rejstřík -Trương mục đăng ký tòa thương mại (Obchodní rejstřík a Sbírka listin Ministerstva spravedlnosti ČR).

 • Plátci DPH - Đối tượng phải chịu thuế trị giá gia tăng DPH

 • Plátci spotřebních a ekologických daní - Các đối tượng phải chịu thuế tiêu dùng và môi trường.

 • Přehled notářů - Danh sách công chứng viên

 • Přehled soudců - Danh sách quan tòa - (Informace Ministerstva spravedlnosti ČR - Thông tin Bộ tư pháp CH Séc).

 • Přehled státních zástupců - Danh sách công tố viên - (Informace Ministerstva spravedlnosti ČR - Thông tin Bộ tư pháp CH Séc).

 • Registr léků a lékáren, databáze klinických studií - Danh sách thuốc (tây) và các cửa hàng bán thuốc đã được đăng ký (Nguồn dữ liệu các nghiên cứu bệnh lý- Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Thông tin của viện khoa học kiểm tra các thuốc chữa bệnh).

 • Registr sčítacích obvodů a budov - Danh sách các vùng ( khu vực, đơn vị hành chính) và nhà đất

 • Registr zdravotnických zařízení - Danh sách các cơ sở y tế

 • Registr živnostenského podnikání - Danh sách các đối tượng kinh doanh

 • Rejstřík trestů - Trích lục tội phạm - (Informace z adresáře statnisprava.cz-thông tin tử trang statnisprava.cz)

 • Rejstřík veřejných výzkumných institucí - Danh sách các đơn vị nghiên cứu công cộng

 • Seznam daňových poradců - Danh sách chuyên viên tư vấn thuế

 • Seznam politických stran a hnutí - Danh sách các đảng phái và các phong trào chính trị  - (Rejstřík politických stran a politických hnutí jako veřejný seznam vedený Ministerstvem vnitra- danh sách các đảng phái và các phong trào chính trị đăng ký tại Bộ nội vụ).

 • Školská zařízení Danh sách các cơ sở giáo dục- (Rejstřík školských zařízení, adresář škol, seznam vysokých škol, adresář přímo řízených zařízení MŠMT- Danh sách các cơ sở giáo dục, địa chỉ các trường, danh sách các trường đại học, địa chỉ các cơ sở mà bộ Giáo dục trực tiếp quản lý).

THQ (theo http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/rejstriky)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này