Chức vụ thị trưởng Amsterdam xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1343 và suốt thời gian gần 7 thế kỷ chưa bao giờ có nữ thị trưởng.

Vì vậy, bà Femke Halsema đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm trọng trách này.

NGỌC THOA (TPO)